• Here are the letters for Shabbat, SHABBAT SHALOM, Hamorah Oranit